top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

22.2_282

nazwa

Ryzyko zmian umowy, gdy nie przewidziano sytuacji, w których możliwa jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy. Ryzyko szczególnie wysokie w umowach z wynagrodzeniem ryczałtowym, ale też w umowach z wynagrodzeniem kosztorysowym, w których określono maksymalną kwotę wynagrodzenia lub ograniczenie wzrostu wynagrodzenia np. do wysokości ceny oferty.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych. Projektowane postanowienia umowy mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Brak określenia w umowie w sprawie zamówienia publicznego molziwości i kolejno zasad zmiany wynagrodzenia może skutkować brakiem takiej możliwości w trakcie trwania umowy 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty wykraczające poza wartość umowy, spory z zamawiającym związane z zawarciem aneksu zmieniającego umowę, uznaniowość zamawiającego, brak pewności kto poniesie koszty zmiany. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy, ryzyko naruszenia Pzp w przypadku zawarcia aneksu do umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia z wnioskiem o wprowadzenie do umowy klauzul przeglądowych w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp) przewidujących zmiany wynagrodzenia wykonawcy i określających zasady zmian tego wynagrodzenia.

...

bottom of page