top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

22.1_281

nazwa

Ryzyko nieprecyzyjnie określonych warunków zmian umowy lub małej ilości okoliczności zmian

waga ryzyka

źródła ryzyka

Dotyczy zamawiającego i wykonawcy, lokowane po stronie wykonawcy.

Źródłem ryzyka są nieprecyzyjne, brak albo mała ilość okoliczności zmian umowy . Wysokie w umowach, w których nie przewidziano możliwości zmian dostosowanych do specyfiki umowy W umowach w sprawie zamówień publicznych strony mogą dokonać zmiany umowy, gdy okoliczności zmiany są jednoznacznie i precyzyjnie określone lub mają swoje umocowane w przepisach Pzp. Bez naruszenia prawa nie można dokonać zmiany umowy, w której okoliczności są opisane ogólnikowo, np. że przewiduje się roboty zamienne, zaniechane, bez dookreślenia w jakich sytuacjach mogą zaistnieć. Podobnie nie wolno przewidywać postanowień umowy dopuszczających zawieszenie lub ograniczenie zakresu umowy bez wskazania kiedy i w jakim zakresie takie sytuacje wystąpią.

Od 1 stycznia 2021 r. klauzulą niedozwoloną będzie przewidzenie w umowie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron (art. 433 nowego Pzp).

Jak wprowadzać zmiany do umów w sprawie zamówień publicznych?

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-wprowadzac-zmiany-do-umow-w-sprawie-zamowien-publicznych/jak-wprowadzac-zmiany-do-umow-w-sprawie-zamowien-publicznych2

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być spory z zamawiającym związane z zawarciem aneksu zmieniającego umowę, uznaniowość zamawiającego, brak pewności kto poniesie koszty zmiany, koszty zmiany. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy, ryzyko naruszenia Pzp w przypadku zawarcia aneksu do umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) –– wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o wprowadzenie do umowy klauzul przeglądowych w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp).

...

bottom of page