top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

21.4_280

nazwa

Ryzyko ubezpieczenia budowy wynikające z franszyzy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy ubezpieczeniowej zawierające postanowienia nt. franszyzy. W uproszczeniu franszyza jest to próg określonej kwotowo wartości pieniężnej lub % sumy ubezpieczenia po przekroczeniu której ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. Jeżeli rozmiar szkody przekracza daną wartość, wówczas odszkodowanie wypłacane jest w całości. Wyłącza ono odpowiedzialność z tytułu szkód poniżej określonej wartości. Zwykle zakłady ubezpieczeń wyłączają w ten sposób szkody o niewielkiej wartości. Pomimo szerokiego zakresu ubezpieczenia  części ryzyka ponoszonego przez wykonawce w procesie realizacji projektu budowlanego, nie ma możliwości wytransferowania na ubezpieczyciela. Na swoim ryzyku wykonawca pozostawia  przykładowo szkody do wysokości franszyzy redukcyjnej.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty szkody poniżej franszyzy, udział własny ubezpieczonego w szkodzie lub pomniejszenie odszkodowania o kwotę franszyzy. Koszty te będą wyższe gdy wykonawca wcześniej korzystał (nastąpiła wypłata) z innej polisy ubezpieczeniowej, a także gdy franszyza jest wysoka. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – dokonując wyboru ubezpieczenia powinniśmy, z punktu widzenia własnego interesu, unikać umów ubezpieczenia przewidujących nadmierną liczbę franszyz i udziałów własnych lub ewentualnie doprowadzić do zniesienia powyższych ograniczeń poprzez zapłatę podwyższonej składki, tzw. wykup udziału własnego czy wykup rezygnacji z franszyz.

...

bottom of page