top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

21.2_278

nazwa

Ryzyko ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nakładające wymaganie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Koszt polisy zależy m.in. od rodzaju, zakresu, wartości i czasu wykonywania robót, doświadczenia wykonawcy, jego wiarygodności ubezpieczeniowej.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty uzyskania ubezpieczenia, wyższe gdy wykonawca wcześniej skorzystał (nastąpiła wypłata) z innej jakiejś polisy ubezpieczeniowej. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – przewidzenie w cenie oferty przez wykonawcę środków na dochowanie warunków ubezpieczenia.

...

bottom of page