top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

21.1._277

nazwa

Ryzyko ubezpieczenia budowy wymagana wysokość ubezpieczenia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nakładające wymaganie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanych lub ryzyka budowlano-montażowego, a w szczególności wysokość tego ubezpieczenia przewyższająca wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Ochrona dotyczy całego okresu budowy, a może też obejmować okres gwarancji. Koszt polisy zależy m.in. od rodzaju, zakresu, wartości i czasu wykonywania robót, doświadczenia wykonawcy, jego wiarygodności ubezpieczeniowej.

Zamawiający w warunkach umowy o roboty budowlane bardzo często określa wysokość wymaganych ubezpieczeń z tytułu:

szkody w robotach, urządzeniach i materiałach – przedmiotem tego ubezpieczenia są roboty (budowlane i montażowe) oraz sprzęt używany w trakcie wykonywania umowy. Zakres tego ubezpieczenia powinien obejmować wszystkie przyczyny szkód, można rozszerzyć jego zakres na skutki zamieszek, wad projektu i działania sił natury. Suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż wartość robót, aby nie zaistniało niedoubezpieczenie. Suma ubezpieczenia powinna pokrywać nową wartość odtworzeniową niezbędną na pokrycie kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, a także koszty ekspertyz, rozbiórek i usunięcia materiałów rozbiórkowych po szkodzie, odpowiedzialność cywilną, mienie otaczające oraz utracony zysk. Ubezpieczenie to nazywane jest popularnie ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowlanych i montażowych, CAR/EAR – Contractors’ All Risk/ Erection All Risk.

szkody w sprzęcie – powinno opiewać na kwotę niezbędną do zastąpienia sprzętu wykonawcy na terenie budowy przez sprzęt o identycznych lub nie gorszych parametrach. Suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż ta kwota, aby nie wystąpiło niedoubezpieczenie.

szkody w mieniu stanowiącym własność zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy – ubezpieczenie wymagane w przypadku, robót budowlanych wykonywanych na istniejących lub znajdujących się w pobliżu terenu budowy obiektach należących do zamawiającego.

nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powinni być objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu umowy, okres ubezpieczenia pracownika nie powinien być krótszy niż okres jego zatrudnienia przy wykonywaniu umowy. Zamawiający może wymagać w SWU, aby ubezpieczenie to zostało rozszerzone na pracowników zamawiającego lub zarządzającego. Może też zażądać, aby ubezpieczenie pracowników podwykonawców, było objęte, albo ubezpieczeniem wykonawcy lub bezpośrednio podwykonawcy. Suma ubezpieczenia powinna obejmować wydatki na leczenie i inne finansowe skutki wypadku na jednego pracownika. Standardowa suma ubezpieczenia jest określana w wysokości 30-50 000 PLN na osobę.

szkody osób trzecich – ubezpieczenie to powinno obejmować szkody rzeczowe w mieniu innym niż roboty i sprzęt wykonawcy, szkody od następstw nieszczęśliwych wypadków osób innych niż pracownicy wykonawcy. Umowa ubezpieczeniowa nie powinna zawierać konsumpcji sumy. Suma ubezpieczenia zwykle jest określana jako 0,1 –1 % wartości umowy.

Okres ubezpieczenia musi obejmować czas od chwili rozpoczęcia robót budowlanych do chwili dokonania odbioru, oraz okres gwarancyjny do chwili wystawienia świadectwa usunięcia wad.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty uzyskania ubezpieczenia, wyższe gdy wykonawca wcześniej skorzystał (nastąpiła wypłata) z innej polisy ubezpieczeniowej. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – przewidzenie w cenie oferty przez wykonawcę środków na dochowanie warunków ubezpieczenia.

...

bottom of page