top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

20.4_276

nazwa

Ryzyko zabezpieczenia należytego wykonania umowy - żądanie zwiększenia wartości zabezpieczenia lub jego powtórnego wniesienia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące żądanie wniesienia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia w przypadku zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu robót zamiennych lub dodatkowych albo w przypadku skorzystania przez zamawiającego z zabezpieczenia (uzupełnienie do pierwotnej kwoty). Niezgodne z Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ustalane jako określony procent ceny całkowitej oferty albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe (art. 150 ust. 1 ustawy Pzp).

Ustawodawca w sposób jasny i precyzyjny określa również dopuszczalną wysokość kwoty zabezpieczenia posługując się widełkami procentowymi (od 2-10%) odnoszącymi się do ceny całkowitej podanej w ofercie albo nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Z powyższego wynika więc, ze wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na podstawie ceny ofertowej. Ustawa Pzp nie przewiduje mechanizmów dających zamawiającemu uprawnienia do żądanie podwyższenia zabezpieczenia (brak uregulowań dotyczących automatycznej waloryzacji kwoty zabezpieczenia). Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że w przypadku podwyższenia wartości umowy o zamówienie publiczne, brak podstaw prawnych w ustawie – Prawo zamówień publicznych do wysunięcia przez zamawiającego żądania uzupełnienia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę wynikającą ze zmiany (podwyższenia) wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Opinia UZP: Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty uzyskania dodatkowych gwarancji lub poręczeń, albo koszty zamrożenia pieniądza. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunkow zamówienia  (art. 135 ust. 1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o usunięcie takiego obowiązku. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/podwyzszenie-wartosci-umowy-o-zamowienie-publiczne-a-wysokosc-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy

...

bottom of page