top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

2.2_201

nazwa

Ryzyko długiego okresu nadzoru autorskiego

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nie tylko w okresie wykonywania robót budowlanych, ale także w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz brak doprecyzowania na czym to sprawowanie nadzoru miałoby polegać.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność zapewnienia w umowach z projektantami obowiązku sprawowania nadzoru w dłuższym okresie, trudności w wyegzekwowaniu tego obowiązku, zawieranie umów o bardzo długim okresie realizacji , skutki inflacji, zapewnienie gotowości innych projektantów do sprawowania tego nadzoru w przypadku, gdyby autorzy projektów z różnych względów nie chcieli tego nadzoru sprawować, naliczone kary umowne. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert oraz spory z wykonawcą, trudności w wyegzekwowaniu realizacji tego wymagania.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści specyfikacji w celu jednoznacznego określenia okresu i zakresu pełnienia nadzoru autorskiego, zapewnienie analogicznych warunków świadczenia nadzoru autorskiego w umowie z podwykonawcą projektantem.

...

bottom of page