top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

2.2._274

nazwa

Ryzyko egzekucji, zaspokojenia się zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające dużą ilość podstaw do naliczenia kar umownych, okoliczności odstąpienia od umowy oraz  wykonanie zastępcze na koszt wykonawcy mogących skutkować egzekucją zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Dzięki zabezpieczeniu zamawiający, zawierając umowę z wykonawcą, ma gwarancję, że w razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy w łatwy sposób będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w tym zakresie. Roszczenia te powinny być roszczeniami pieniężnymi. Zabezpieczenie ma zatem dyscyplinować wykonawcę. Wśród roszczeń, które zamawiający będzie mógł pokryć w ramach zabezpieczenia, należy w szczególności wymienić roszczenia o zapłatę:

  1. odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;

  2. kosztów wykonania zastępczego;

  3. odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej;

  4. odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  5. odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania z umowy wzajemnej;

  6. kary umownej.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty uzyskania gwarancji lub poręczeń, albo koszty zamrożenia pieniądza. Ryzykiem może być także nieuzasadnione skorzystanie przez zamawiającego  z zabezpieczenia bez należytego uzasadnienia lub powodu. .Dodatkowym ryzykiem jest możliwa utrata wiarygodności i wyższe w przyszłości koszty uzyskania kolejnych gwarancji lub poręczeń. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory związane z wykonaniem umowy.


mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) - wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o zmniejszenie podstaw naliczania kar umownych, ograniczenie wartości zabezpieczenia do 5%.

...

bottom of page