top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

2.1.1_200

nazwa

Ryzyko braku określenia zakresu nadzoru autorskiego

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest brak określenia w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zakresu albo alternatywnie nadmierne wymagania w zakresie nadzoru autorskiego. Przewidujące przykładowo świadczenie nadzoru autorskiego wykraczające ponad minimum wymagane prawem budowlanym. Zgodnie z prawem budowlanym do obowiązków projektanta w ramach nadzoru autorskiego należy stwierdzanie zgodności realizacji robót z projektem, oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru autorskiego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą spory z zamawiającym i projektantami co do ustalenia zakresu zobowiązania wykonawcy, dodatkowe obciążenia dla wykonawcy w przypadku wykonania dodatkowego zakresu czynności lub naliczone kary umowne.  Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 lub 4 Pzp (art. 109 ust. 5 lub 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści dokumentów zamówienia (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp) prowadzących do jednoznacznego określenia zakresu świadczeń w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego, dopilnowanie podobnego zakresu nadzoru w umowie z podwykonawcą projektantem.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page