rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

2-3-1_203

nazwa

Ryzyko nadzoru autorskiego w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlnych - brak określenia odrębnych płatności za nadzór

waga ryzyka

*****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nie przewidujące odrębnych płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego. I tym samym konieczność uwzględnienia jego kosztów w cenie prac projektowych. Po stronie zamawiającego źródłem ryzyka jest zapłata „z góry” w cenie dokumentacji projektowej za czynności jeszcze nie wykonane. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy i zamawiającego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być trudności w wyegzekwowaniu sprawowania tego nadzoru, spory z wykonawcą .

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SIWZ prowadzących do ustalenia odrębnych płatności za świadczenie nadzoru autorskieg

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC