top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

19.5_273

nazwa

Ryzyko zabezpieczenia należytego wykonania umowy - wysokość zabezpieczenia. Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na większym niż 5 % albo maksymalnym poziomie 10% ceny oferty i przewidujące dłuższy ponad 5-letni okres rękojmi za wady (lub gwarancji jakości od 1 stycznia 2021 r.).

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na maksymalnym poziomie 10% ceny oferty (od 1 stycznia 2021 r. standardowy okres zabezpieczenia będzie wynosił 5%) i przewidujące dłuższy ponad 5-letni okres rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ustawodawca nie określił, jakich konkretnie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może dochodzić zamawiający od wykonawcy, w tym przede wszystkim nie zawęził ich zakresu. Podając za prof. Ryszardem Szostakiem „ Umowy o zamówienia publiczne w zarysie”, s. 123, Warszawa 2018, zabezpieczenie będzie zatem służyć w szczególności pokryciu następujących roszczeń o zapłatę:

1) odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.);

2) odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 k.c.);

3) odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność (art. 493 § 1 k.c.);

4) odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 494 k.c.);

5) roszczeń wynikających z uprzednio zastrzeżonych kar umownych (art. 483 § 1 k.c.)

 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty uzyskania gwarancji lub poręczeń, albo koszty zamrożenia pieniądza. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) - przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

...

bottom of page