top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

19.2.1_270

nazwa

Ryzyko odstąpienia - wysokie kary za odstąpienie.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy określone na wysokim poziomie, ponad 20% wynagrodzenia wykonawcy netto za realizację całej umowy.  Kary niezgodne z art. 436 pkt 3 nPzp).

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność zapłaty naliczonych kary umownych, potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w krańcowym przypadku dublowanie kar z tytułu odstąpienia i np. opóźnienia. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia (art. 135 ust. 1 NPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem oograniczenie wysokości kary za odstąpienie od umowy.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page