top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

18.3_267

nazwa

Ryzyko rękojmi - krótki termin na usuwanie wad, brak możliwości przedłużenia w uzasadnionych okolicznościach.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające sztywne terminy usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi za wady bez powiązania tego terminu z rodzajem wady i technologicznymi możliwościami jej usunięcia. Ryzyko szczególnie wysokie w przypadku nie przewidzenia w umowie możliwości zmiany narzuconego w umowie terminu z uzasadnionych technologicznie względów w powiązaniu z karami za opóźnienie zwykłe.  Im dłuższy okres rękojmi i im krótsze terminy usuwania wad tym większe ryzyko.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, koszty i kary umowne z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie rękojmi za wady, dochowanie terminów przeglądów w tym okresie.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o przewidzenie możliwości zmiany, wyznaczonego przez zamawiającego, terminu na usunięcie wad i usterek z uzasadnionych przyczyn technologicznych lub atmosferycznych.

...

bottom of page