top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

18.2_266

nazwa

Ryzyko okresu rękojmi. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające termin, zakres i warunki rękojmi za wady szerzej niż przewidziano w kodeksie cywilnym. Im dłuższy okres rękojmi tym większe ryzyko dla wykonawcy. Standardowy okres rękojmi według kodeksu cywilnego (art. 568 kc) stosowany odpowiednio do umowy o roboty budowlane, statuuje 5-letnią odpowiedzialność wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne nieruchomości. Pojęcie nieruchomości zdefiniowano w art. 46 k.c., co oznacza objęcie pięcioletnim okresem rękojmi nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz budynkowych. Tak więc roboty budowlane w zakresie obiektów liniowych (np. dróg, gazociągów) będą objęte pięcioletnim terminem na zgłaszanie wad fizycznych tak jak i obiekty kubaturowe. Wykonane obiekty stanowią części składowe nieruchomości gruntowej i jako takie podlegają reżimowi rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, koszty i kary umowne z tym związane. Skutki ekonomiczne po stronie wykonawcy to także obowiązek utrzymania części zabezpieczenia należytego wykonywania umowy (maksimum 30% przewidzianej kwoty zabezpieczenia) z tytułu rękojmi i koszty z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie rękojmi, dochowanie terminów przeglądów w okresie rękojmi.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków rękojmi. Umowa ramowa z podwykonawcą na usunięcie usterek.

...

bottom of page