top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

18.1_265

nazwa

Ryzyko rękojmi - zbyt szeroki zakres rękojmi.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające zakres i warunki rękojmi za wady. Standardowa rękojmia dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy i ujawnionych w trakcie jej eksploatacji. Standardowy okres rękojmi według kodeksu cywilnego (art. 568 kc) stosowany odpowiednio do umowy o roboty budowlane, statuuje 5-letnią odpowiedzialność wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne nieruchomości. Pojęcie nieruchomości zdefiniowano w art. 46 k.c., co oznacza objęcie pięcioletnim okresem rękojmi nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz budynkowych. Tak więc roboty budowlane w zakresie obiektów liniowych (np. dróg, gazociągów) będą objęte pięcioletnim terminem na zgłaszanie wad fizycznych tak jak i obiekty kubaturowe. Wykonane obiekty stanowią części składowe nieruchomości gruntowej i jako takie podlegają reżimowi rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, koszty i kary umowne z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie rękojmi, dochowanie terminów przeglądów technicznych w tym okresie. Możliwa utrata rzetelności wykonawcy w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 7 nPzp w przypadku gdy korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający może  wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 – wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy , odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.


mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków rękojmi. stła umowa ramowa z podwykonawcą na usuwanie wad. Prowadzenie rejestru przedlądów w okresie rękojmi i kontrola terminów. W przypadku utraty rzetelności art. 109 ust. 1 pkt 7 nPzp - samooczyszczenie. Art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page