top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

17.4_264

nazwa

Ryzyko kar za nie usunięcie w terminie wad w okresie gwarancji jakości.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące kary umowne za nieusunięcie w terminie narzuconym warunkami tej umowy lub w wyznaczonym przez zamawiającego w trakcie przeglądu gwarancyjnego , wad stwierdzonych w okresie gwarancji. Wysokie w szczególności w przypadku naliczania kar w oparciu o określony w umowie % wynagrodzenia wykonawcy za realizację całej umowy niezależnie od istotności wady.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy obok zapłaty naliczonych kar umownych, moze być w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków gwarancji. Stała umowa ramowa z podwykonawcą na usuwanie wad. Prowadzenie rejestru przeglądów gwarancyjnych.

...

bottom of page