top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

17.3_263

nazwa

Ryzyko krótkiego terminu usuwania wad,  brak możliwości przedłużenia w uzasadnionych okolicznościach. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

W umowie określono sztywne terminy usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji bez powiązania tego terminu z rodzajem wady i technologicznymi możliwościami jej usunięcia. Ryzyko jest szczególnie wysokie w przypadku nie przewidzenia w umowie możliwości zmiany narzuconego w umowie terminu z uzasadnionych technologicznie względów w powiązaniu z karami za opóźnienie zwykłe. Im dłuższy okres gwarancji i im krótsze terminy usuwania wad tym większe ryzyko.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, koszty i kary umowne z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie gwarancji, dochowanie terminów przeglądów gwarancyjnych.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamowienia (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o przewidzenie możliwości zmiany wyznaczonego przez zamawiającego terminu na usunięcie wad i usterek z uzasadnionych przyczyn technologicznych lub atmosferycznych.

...

bottom of page