top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

17.2_262

nazwa

Ryzyko zbyt długiego okresu gwarancji jakości. Standardowa gwarancja jakości według kodeksu cywilnego (art. 577 §4 kc) przewiduje 2 - letni okres odpowiedzialności licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Im dłuższy okres gwarancji tym większe ryzyko odpowiedzialności za przedmiot wykonanej umowy i  konieczność uwzględnienia kosztów ewentualnych napraw w tym okresie. Standardowa gwarancja dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy i ujawnionych w trakcie jej eksploatacji. Uprawnienia z tytułu gwarancji obejmują prawo do usunięcia wady, do wymiany rzeczy uszkodzonej, wraz z poniesieniem kosztów wymiany. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, uprawnienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, koszty i kary umowne z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie gwarancji, dochowanie terminów przeglądów gwarancyjnych.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków gwarancji.

...

bottom of page