top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

17.1_261

nazwa

Ryzyko zbyt szerokiego zakresu gwarancji jakości. Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające zakres i warunki gwarancji, treść karty lub umowy gwarancyjnej szersze niż przewidziane w kodeksie cywilnym.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Szczególnie wysokie, gdy uprawnienia z gwarancji są powiązane z obowiązkiem serwisowania urządzeń i brakiem wynagrodzenia za jego świadczenie. Uprawnienia z tytułu gwarancji obejmują prawo do usunięcia wady, do wymiany rzeczy uszkodzonej, wraz z poniesieniem kosztów wymiany. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, uprawnienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Szczególnie wysokie, gdy uprawnienia z gwarancji są kojarzone z serwisem i brakiem wynagrodzenia za jego świadczenie. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, koszty i kary umowne z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie gwarancji, dochowanie terminów przeglądów gwarancyjnych.

mitygacja ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, koszty i kary umowne z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie gwarancji, dochowanie terminów przeglądów gwarancyjnych.

...

bottom of page