top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

16.4_260

nazwa

Ryzyko bezusterkowego odbioru. Źródłem ryzyka są postanowienia umowy o roboty budowlane określające jako termin zakończenia umowy  dokonanie odbioru bezusterkowego.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Wymaganie należy uznać za nadmierne. Odmowa odbioru i zapłaty wynagrodzenia jest możliwa, jeżeli prace zostaną wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, ewentualnie wystąpią wady na tyle istotne, że przedmiot umowy nie będzie się nadawał do użytkowania (wyrok SN z 07.03.2013 r., II CSK 476/12, wyrok SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16). Wymaga opracowania przez wykonawcę harmonogramu robót przewidującego termin ich zakończenie z uwzględnieniem okresu usuwania ewentualnych usterek.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie krótszy niż okres trwania umowy czas wykonywania robót, naliczone kary umowne z tytułu opóźnień z tym związanych, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą, roszczenie zapłaty w przypadku stwierdzenia nieistotnych wad, usterek lub niedoróbek.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - opracowanie przez wykonawcę harmonogramu robót skracającego ich zakończenie o czas usuwania ewentualnych usterek.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page