rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

16.3.1_259

nazwa

Brak określenia zakresu dokumentacji powykonawczej. Podstawowy zakres dokumentacji powykonawczej określa art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego. Brak odesłania do tego przepisu może spowodować dodatkowe ponad określone tam minimum wymagania zamawiającego.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie korekta i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej, co w przypadku uzależnienia od jej oddania odbioru robót może spowodować naliczenie kar umownych z tytułu nie zakończenia wykonania robót lub umowy w terminie. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być spory z wykonawcą.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie korekta i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej, co w przypadku uzależnienia od jej oddania odbioru robót może spowodować naliczenie kar umownych z tytułu nie zakończenia wykonania robót lub umowy w terminie. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka  wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji  (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o doprecyzowanie dodatkowego ponad wymagane przepisami minimum, zakresu dokumentacji powykonawczej.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC