top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

16.3.1_259

nazwa

Brak określenia zakresu dokumentacji powykonawczej. Podstawowy zakres dokumentacji powykonawczej określa art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego. Brak odesłania do tego przepisu może spowodować dodatkowe ponad określone tam minimum wymagania zamawiającego.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie korekta i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej, co w przypadku uzależnienia od jej oddania odbioru robót może spowodować naliczenie kar umownych z tytułu nie zakończenia wykonania robót lub umowy w terminie. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być spory z wykonawcą.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie korekta i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej, co w przypadku uzależnienia od jej oddania odbioru robót może spowodować naliczenie kar umownych z tytułu nie zakończenia wykonania robót lub umowy w terminie. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka  wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji  (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o doprecyzowanie dodatkowego ponad wymagane przepisami minimum, zakresu dokumentacji powykonawczej.

...

bottom of page