top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

16.2_258

nazwa

Ryzyko terminu przekazania dokumentacji powykonawczej. Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące obowiązek przekazania dokumentacji powykonawczej przed terminem zwołania komisji odbiorowej.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Szczególnie wysokie w przypadku uznania za dokonanie odbioru – odbioru bezusterkowego po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wymaga opracowania harmonogramu robót skracającego termin zakończenia robót o czas opracowania dokumentacji powykonawczej, czas usuwania ewentualnych usterek i okres procedury oddania obiektu do użytkowania.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie krótszy czas wykonywania robót, naliczone kary umowne z tytułu opóźnień z tym związanych, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka opracowanie przez wykonawcę harmonogramu robót przewidującego ich zakończenie z uwzględnieniem czasu niezbędnego na opracowanie dokumentacji powykonawczej, sporządzanie tej dokumentacji w miarę postępu robót.

...

bottom of page