top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

16.1_257

nazwa

Ryzyko odbioru - czas odbioru wliczony do terminu wykonania. Źródłem ryzyka są postanowienia umowy o roboty budowlane określające termin zakończenia umowy  jako termin obejmujący zakończenie robót wraz z dokonaniem odbioru.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Ryzyko szczególnie wysokie w przypadku uznania za dokonanie odbioru – odbiór bezusterkowy po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wymaga opracowania harmonogramu robót skracającego termin ich zakończenia o czas usuwania ewentualnych usterek i okres procedury oddania obiektu do użytkowania.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie krótszy czas wykonywania robót, naliczone kary umowne z tytułu opóźnień z tym związanych, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Możliwa utrata rzetelnosci wykonawcy, wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka opracowanie przez wykonawcę harmonogramu robót przewidującego ich zakończenie z uwzględnieniem czasu niezbędnego na usunięcie ewentualnych usterek i procedurę oddania obiektu do użytkowania. W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page