top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.5_256

nazwa

Ryzyko pozyskania lub zmiany podwykonawcy. Źródłem ryzyka są trudności w zapewnieniu podwykonawców robót budowlanych, dostawców lub usługodawców w terminach wymaganych umową, harmonogramem jej realizacji i o wynagrodzeniu możliwym do zaoferowania mieszczącym się w cenie oferty.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Wyższe w przypadku konieczności pozyskania podwykonawcy, który jednocześnie udostępnia zasoby i musi się wykazać wymaganymi zdolnościami. W niektórych przypadkach, gdy takie są wymagania zamawiającego, źródłem ryzyka może być obowiązek pozyskania od podwykonawców dokumentów potwierdzających brak zaistnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty zatrudnienia podwykonawców, kary umowne w tytułu opóźnień w realizacji robót w przypadku ich nie zatrudnienia, wyższe koszty zatrudnienia podwykonawców niż planowano, odpowiedzialność za działania podwykonawców,  koszty pozyskania podwykonawców o specjalnych kwalifikacjach, w przypadku, gdy podwykonawca jest jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby. W krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w przypadku nie pozyskania podwykonawców. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być opóźnienia w realizacji robót, spory z podwykonawcą, wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - prowadzenie przez wykonawców list podwykonawców, umowy przedwstępne z podwykonawcami, uczciwość we współpracy. W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page