rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.4_255

nazwa

Sankcje i kary umowne związane z zatrudnieniem podwykonawców

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143d Pzp ( art. 437 ust. 1 pkt 7 nPzp) nakazujące wprowadzenie do umowy o roboty budowlane kar związanych z akceptacją umów o podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw i usług, ale także przepisy art. 143 c Pzp o bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawców (art. 464 i 465 nPzp). Są to kary z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Bezpośrednie płatności dotyczą natomiast przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy za wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność zorganizowania procedury przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo, procedury kontroli płatności na rzecz podwykonawców oraz koszty z tym związane. Ryzyko ma też charakter ekonomiczny w postaci kredytowania podwykonawców. Skutkiem ryzyka mogą być kary umowne za niedotrzymanie terminów płatności, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy z tytułu kilku płatności bezpośrednich. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą dodatkowe koszty kontroli wypełnienia obowiązków przez wykonawców,  spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC