top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.4_255

nazwa

Ryzyko sankcji i kar umownych związanych z zatrudnieniem podwykonawców. 

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143d Pzp ( art. 437 ust. 1 pkt 7 nPzp) nakazujące wprowadzenie do umowy o roboty budowlane kar związanych z akceptacją umów o podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw i usług, ale także przepisy Pzp o bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawców (art. 464 i 465 nPzp).  

Są to kary z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Bezpośrednie płatności dotyczą natomiast przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność zorganizowania procedury przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo, procedury kontroli płatności na rzecz podwykonawców, koszty z tym związane. Ryzyko ma też charakter ekonomiczny w postaci kredytowania podwykonawców. Skutkiem ryzyka mogą być kary umowne za niedotrzymanie terminów płatności, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy z tytułu kilku płatności bezpośrednich. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nowej Pzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą dodatkowe koszty kontroli wypełnienia obowiązków przez wykonawców, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - kontrola zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego płatności faktur podwykonawców i dalszych podwykonawców. W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page