top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.3_254

nazwa

Ryzyko bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143c Pzp (art. 465 ust. 1 nPzp) dający uprawnienie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wystąpienie do zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, albo po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność zorganizowania procedury kontroli płatności na rzecz podwykonawców, koszty tej procedury. Ryzyko ma też charakter ekonomiczny w postaci kredytowania podwykonawców. Skutkiem ryzyka mogą być kary umowne za niedotrzymanie terminów płatności, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy z tytułu kilku płatności bezpośrednich. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą dodatkowe koszty kontroli płatności,  spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - kontrola prze wykonawcę płatności faktur podwykonawców i dalszych podwykonawców. Po stronie zamawiającego - aby sprawnie kontrolować wypłacanie należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w umowach o roboty budowlane, zamawiający powinien prowadzić na bieżąco rejestr zawieranych umów o podwykonawstwo.

Rejestr dla każdej umowy o roboty budowlane odrębnie powinien zawierać, co najmniej:

1. Nazwę i adres podwykonawcy.

2. Zakres dostaw, usług lub robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę.

3. Datę akceptacji umowy o podwykonawstwo.

4. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi lub roboty budowlanej, albo odpowiednio termin dostawy.

5. Warunki płatności podwykonawcy.

6. Sposób potwierdzania otrzymania wynagrodzenia.

7. Termin zakończenia umowy.

8. Zgłoszenia zamawiającemu opóźnień lub braku płatności.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page