top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.2_253

nazwa

Ryzyko konieczności przedkładania umów podwykonawczych o wartości mniejszej niż 50 tys. zł. Dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143b ust. 8 Pzp (art. 464 ust. 8 nPzp) pozwalające zamawiającemu na określenie obowiązku wykonawcy do przedkładania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50.000 zł i późniejsza kontrola terminowości płatności z tych umów. Szczególnie wysokie, gdy zamawiający bardzo obniża ten próg. 

NPzp dozwala w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, aby zamawiajacy wymagał od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przedłozenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może jednak określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię umowy również wykonawcy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Ryzyko możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność zorganizowania procedury przekazywania umów do zamawiającego, koszty tej procedury. Dodatkowo art. 437 ust. 1 pkt 7 nPzp przewiduje obowiazej po stronie zamawiajacego przewiedzenia w umowie wysokości kar umownych w przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 (maksimum 30 dni).

Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą dodatkowe koszty kontroli wypełnienia obowiązków przez wykonawców, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia o podniesienie progu do 50 000 zł.

...

bottom of page