rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.2_253

nazwa

Ryzyko podwykonawstwa- ryzyko obniżenia progu przedkładania kopii zawartych umów

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143b ust. 8 Pzp (art. 464 ust. 8 nPzp) uprawniające zamawiającego do nałożenia na wykonawcę obowiązku  przedkładania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł i późniejsza kontrola terminowości płatności z tych umów. Szczególnie wysokie, gdy zamawiający obniża ten próg. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność zorganizowania procedury przedkładania kopii umów  z jego dostawcami i usługodawcami do zamawiającego, koszty tej procedury, kary umowne za brak przedłożenia kopii umowy lub za przewidzenie w niej terminu płatnosci dłuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia przez wykonawcę, podwykonawce lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku  (art. 464 ust. 2 nPzp) . Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą dodatkowe koszty kontroli wypełnienia obowiązków przez wykonawców.

mitygacja ryzyka

Wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji - art. 38 ust. 1 Pzp (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp) o podniesienie progu zobowiązującego wykonawcę do przedkładania kopii zawartych umów z dostawcami i usługodawcami do progu 50 000 zł lub ograniczenia tego obowiązku do wybranych usług lub dostaw.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC