rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.1_252

nazwa

Ryzyko akceptacji treści umów o podwykonawstwo robót budowlanych

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143b  ( art. 437 nPzp) zezwalające zamawiającemu na określenie wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do zawartej umowyo podwykonawstwo. Przykładowo mogą to być postanowienia narzucające formę wynagrodzenia podwykonawcy, obowiązek wcześniejszych płatności na rzecz podwykonawców, ograniczenia czasu zawarcia umowy o podwykonawstwo do czasu zakończenia umowy z wykonawcą, ograniczenia maksymalnego wynagrodzenia podwykonawcy, ograniczenia terminu wykonania robót przez podwykonawcę do odpowiedniego terminu wykonawcy. Szczególnie wysokie, gdy zamawiający określa dużą ilość wymagań lub załącza treść umowy o podwykonwstwo. W konsekwencji ryzyko to generuje kolejne ryzyko kontroli przez zamawiającego terminowości płatności na rzecz podwykonawców i skutki tego ryzyka. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być trudności z uzgodnieniem projektu umowy o podwykonawstwo, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów wykonania robót z tym związane, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. 

Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 Pzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą dodatkowe koszty kontroli wypełnienia obowiązków przez wykonawców, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Ryzyka bardzo trudne do mitygacji, rekomendowane zapoznanie się z wymaganiami zamawiającego, uzyskanie akceptacji umowy o podwykonawstwo od ewentualnych podwykonawców, wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji o - art. 38 ust. 1 Pzp (art. 135 nPzp albo 284 ust. 1 nPzp) usunięcie klauzul niemożliwych do akceptacji przez wykonawcę lub podwykonawców.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC