top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

15.1_252

nazwa

Ryzyko akceptacji umów podwykonawczych.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143b w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a) Pzp ( art. 437 nPzp) pozwalające zamawiającemu na określenie wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Przykładowo mogą to być postanowienia narzucające formę wynagrodzenia podwykonawcy, obowiązek wcześniejszych płatności na rzecz podwykonawców, ograniczenia czasu zawarcia umowy o podwykonawstwo do czasu zakończenia umowy z wykonawcą, ograniczenia maksymalnego wynagrodzenia podwykonawcy, ograniczenia terminu wykonania robót przez podwykonawcę do odpowiedniego terminu wykonawcy. Szczególnie wysokie, gdy zamawiający określa dużą ilość tych wymagań lub załącza treść takiej umowy. W konsekwencji ryzyko to generuje kolejne ryzyko kontroli przez zamawiającego terminowości płatności na rzecz podwykonawców i skutki tego ryzyka. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. Zgodnie z art. 464 nPzp zamawiający w terminie określonym w umowie o roboty budowlane ma uprawnienie do zgłaszania w formie pisemnej ewentualnych zastrzeżeń przedłożonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a mianowicie gdy przedłożony projekt:

  • nie spełnia wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,

  • przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie powierzonych im robót budowlanych, 

  • zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 nPzp, zgodnie z którym umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być trudności z uzgodnieniem projektu umowy o podwykonawstwo, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów wykonania robót z tym związane, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Ryzyko ma też charakter ekonomiczny w postaci kredytowania podwykonawców, każdorazowej konieczności przeliczenia kosztów związanych z podwykonawstwem w dostosowaniu do narzuconych warunków umowy o podwykonawstwo. Jego skutkiem będą też kary za nieterminowe płatności na rzecz podwykonawców, opóźnienia w płatnościach wykonawcy z powodu nie dokonania wcześniejszych płatności na rzecz podwykonawców. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą dodatkowe koszty kontroli wypełnienia obowiązków przez wykonawców, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - bardzo trudne do mitygacji, zapoznanie się z wymaganiami zamawiającego, uzyskanie akceptacji umowy o podwykonawstwo od ewentualnych podwykonawców, wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia o usunięcie klauzul niemożliwych do akceptacji przez wykonawcę.

...

bottom of page