top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

14.9_249

nazwa

Ryzyko zapłaty odszkodowania uzupełniającego. Prawo do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody, o ile szkoda zaistnieje, łączy się z koniecznością wykazania szkody przez stronę dochodzącą odszkodowania oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a źródłem szkody uzasadniającym obowiązek odszkodowawczy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Kary umowne pełnią funkcję umownego, zryczałtowanego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron. Odszkodowania prostego w dochodzeniu w ewentualnym sporze, gdyż nie wymagającego wykazania ani wysokości szkody, ani nawet faktu jej wystąpienia.  W przypadku, jeśli w umowie o roboty budowlane nie zostanie określone, że poza karą umowną strony mogą dochodzić odszkodowania jeżeli ich szkoda będzie wyższa do wysokości kary umownej, to takie uprawnienie nie będzie żadnej ze stron przysługiwać. Prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania to jest do pełnej wysokości szkody, którą poniesiono przysługuje w przypadku gdy w umowie jednoznacznie jedno z jej postanowień wskazuje na to, że jeżeli szkoda, którą ponieśliśmy jest wyższa od zastrzeżonej na ten wypadek kary umownej to możemy dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Uprawnienia odszkodowawcze wierzyciela wynikają z odpowiedzialności kontraktowej, o której stanowi art. 471- 474 kodeksu cywilnego, gdzie odpowiedzialność dłużnika ograniczona jest do obowiązku naprawienia szkody majątkowej wyrządzonej wierzycielowi zarówno w zakresie rzeczywistych strat, jak i utraconych korzyści (art. 361§2 kc). Istotną różnicą odróżniającą mechanizm dochodzenia kar umownych od odszkodowania sensu stricte, w ramach odpowiedzialności kontraktowej, jest konieczność wykazania szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą, a źródłem szkody uzasadniającym obowiązek odszkodowawczy. Istotnym szczególnie przy realizacji zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, jest ustawowa odpowiedzialność dłużnika, na zasadzie ryzyka, za szkody wyrządzone także przez podmioty trzecie, takie jak osoby za pomocą których dłużnik wykonuje zobowiązanie (pracownicy) lub którym wykonanie zobowiązania powierza (podwykonawcy), a także inne osoby za które odpowiedzialność dłużnika strony ustaliły na zasadzie swobody umów . O czym wykonawcy powinni pamiętać w szczególności przy sporządzaniu umów podwykonawczych na realizację robót budowlanych, tak aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy (między innymi poprzez zastosowanie adekwatnych do wartości zleconych robót budowlanych, kar umownych wobec podwykonawców).

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 6 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą wyższe ceny ofert, mała ilość ofert, spory w trakcie realizacji umowy, a także spory sądowe o odszkodowanie uzupełniające po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka bardzo trudne do mitygacji, możliwe ubezpieczenie ryzyka do okreslonej wysokosci szkody, można wnioskować do zamawiającego o okreslenie tej wysokości.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page