top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

14.8_248

nazwa

Ryzyko odstąpienie od umowy przez zamawiającego w przypadku przekroczenia określonego w umowie limitu kar. Ryzyko jest tym większe im większa ilość okoliczności naliczenia kar z tytułu opóźnienia zwykłego naliczanego niezależnie od winy wykonawcy lub sumowania kar.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Prawo odstąpienia stanowi wyjątek od zasady trwałości stosunku prawnego, stąd jego zastosowanie nie powinno być uzależnione od nieistotnych naruszeń postanowień umowy przez wykonawcę.

Ryzyko jest tym większe im większa ilość okoliczności naliczenia kar. Naruszenie ubocznych obowiązków umownych przez wykonawcę nie powinno stanowić podstawy do odstapienia od umowy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą wysokie ceny ofert, mała ilość ofert, spory w trakcie realizacji umowy, spory sądowe o miarkowanie kar po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

MITYGACJA RYZYKA – wniosek do zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 pzp  (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp) przed terminem przewidzianym na złożenie ofert o modyfikację postanowień umowy o rezygnacje z tego postanowienia albo podniesienie powiomu kar . W przypadku negatywnego stanowiska zamawiającego odwołanie do KIO i kolejno wystąpienie po naliczeniu kar o sądowe miarkowanie kar. W przypadku utraty rzetelności samooczyszczenie - art. 110 ust.2 nPzp.

...

bottom of page