top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

14.5_245

nazwa

Ryzyko związane z sposobem naliczenia kary umownej w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących rozliczenia podwykonawców. Kary te mogą być szczególnie dotkliwe w przypadku ich naliczania jako % od całości  wynagrodzenia wykonawcy, a nie np. od wysokości wartości umowy o podwykonawstwo, której uchybienie dotyczy. W takim przypadku kara może mieć charakter kary rażąco wygórowanej, a nawet przenoszącej wysokość wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt pzp (art. 437 ust. 1 pkt 7 nPzp) w każdej umowie o roboty budowlane zawartej w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych będą zawarte w szczególności postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

Wysokość tych kar określa zamawiający, szczególnie dotkliwe są w przypadku ich naliczania jako % od całości  wynagrodzenia wykonawcy, a nie np. od wysokości wartości umowy o podwykonawstwo, której uchybienie dotyczy. W takim przypadku kara może mieć charakter kary rażąco wygórowanej czyli przenoszącej wysokość wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą wysokie ceny ofert, mała ilość ofert, spory w trakcie realizacji umowy. Spory sądowe o miarkowanie kar po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

MITYGACJA RYZYKA – wniosek do zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 pzp (art. 135 ust.1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) przed terminem przewidzianym na złożenie ofert o modyfikację SWZ o obniżenie poziomu kar umownych. W przypadku negatywnego stanowiska zamawiającego wystąpienie po naliczeniu kar o sądowe miarkowanie kar. W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page