top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

14.2.5_466

nazwa

Ryzyko kar umownych za opóźnienia w dotrzymaniu terminu dokonania odbioru końcowego. Umowa przewiduje kary za opóźnienie za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usuwania wad i usterek. Ryzyko bardzo wysokie. Postanowienie niedozwolone od 1 stycznia 2021 r. art. 433 pkt 1 nPzp.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające warunki naliczania kar umownych. Najwyższym ryzykiem ekonomicznym dla wykonawcy obciążone są postanowienia umowy o zapłacie kary umownej za opóźnienie zwykłe zwane często opóźnieniem niekwalifikowanym. Przy ocenie „opóźnienia” nie ma znaczenia wtedy to, czy strona zobowiązana do zapłaty kary nie wywiązała się z terminu z powodu okoliczności, za które odpowiada. Kara zostanie naliczona niezależnie od przyczyny opóźnienia. Szczególnie wysokie w umowach nie przewidujących zmian terminu wykonania robót. Możliwość oszacowania ryzyka bardzo trudna.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być konflikty i trudności z uzgodnieniem zmian w harmonogramie robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nowego Pzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą wysokie ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Spory sądowe o miarkowanie kar po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji o zmianę kwalifikacji z opóźnienia zwykłego na opóźnienie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub zwłokę. W przypadku utraty rzetelnosci - samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page