top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

14.2.12_434

nazwa

Ryzyko nieznanych podstaw naliczania kar umownych. Zamawiający zastrzega otwarty katalog kar umownych o bardzo ogólnym charakterze, a następnie w treści umowy powołuje się wielokrotnie na to zastrzeżenie.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy obejmujące niedookreślony katalog okoliczności uchybień wykonawcy skutkujących naliczaniem kar umownych. Przykładowo  umowa moze przewidywać kary w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę za każdy przypadek  zrealizowania obowiązków określonych w  umowie w sposób niezgodny z zawartymi  tam wymogami, jak również naruszenie zasad poufności.


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy.  Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunkow zamowienia (art. 135 ust. 1 albo art. 284 nPzp) o doprecyzowanie okoliczności skutkujących naliczaniem kar i ograniczenie ich do istotnych naruszeń umowy.


W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page