top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.8_240

nazwa

Ryzyko wynikające z nałożenia na wykonawcę obowiązku wprowadzenia na teren budowy innych wykonawców. Szczególnie wysokie w przypadku nie określenia zakresu prac lub robót, które będą wykonywać, bez dopuszczenia możliwości zmiany harmonogramu lub zwrotu kosztów z tym związanych po stronie wykonawcy.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka


"Tego typu postanowień SIWZ sprowadzających się do wykonywania jakichkolwiek żądań Zamawiającego lub podmiotów od niego zależnych, wpływających na wykonanie zakontraktowanego przedmiotu zamówienia, nie sposób uznać za podanie parametrów wyjściowych dla kalkulacji ryzyka kontraktowego, które przynajmniej w jakiś sposób ryzyko to delimitują i ograniczają, i w ten sposób czynią dopuszczalnym i możliwym do zaakceptowania. Innymi słowy, określenie ryzyka kontraktowego w zamówieniach publicznych nie może polegać na li tylko na nałożeniu na wykonawców obowiązku znoszenia uznaniowych i nieokreślonych decyzji zamawiającego, które w niewiadomy sposób wpłynąć mogą na kalkulowany sposób, okres i koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe nie mieści się w ramach dyspozycji art. 29 ust. 1 i 2 Pzp,(..)"

Jako niedopuszczalne bez określenia warunków brzegowych uznane w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2016-11-07, KIO 2004/16 .

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być konflikty i trudności z uzgodnieniem zmian w harmonogramie robót, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą wyższe niz zakładano ceny ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji o zmianę tego wymagania, określenia jakich podwykonawców wymaganie dotyczy oraz okresu ich obecności na terenie budowy. W przypadku utraty rzetelności- samooczyszczenie art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page