top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.7_239

nazwa

Ryzyko wynikające z nałożenia na wykonawcę obowiązku opracowania projektów organizacji ruchu pozwalających na wykonywanie robót w liniach rozgraniczających dróg publicznych.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest przerzucenie na wykonawcę opracowania projektów organizacji ruchu pozwalających na wykonywanie robót w liniach rozgraniczających dróg publicznych. Wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia projektów organizacji ruchu, poniesieniem kosztów ich wprowadzenia w życie. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. Szczególnie wysokie, gdy zamawiający nie przewiduje odrębnych płatności z tego tytułu, zaleca uwzględnienie kosztów ich wykonania w niesprecyzowanych cenach jednostkowych lub elementach scalonych.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być konflikty i trudności z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, uzgodnieniem trasy i czasu objazdów, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów zamknięć, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie i po zakończeniu realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka poprzez uwzględnienie w harmonogramie i cenie oferty wykonawcy czasu i środków na dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu i wykonania prac i robót wynikających z tymczasowej organizacji ruchu, zatrudnienie zwiększonej liczby personelu. W przypadku utraty rzetelności- samooczyszczenie zgodnie z art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page