top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.7.2_443

nazwa

Ryzyko terenu budowy - ryzyko odtworzenia stanu pierwotnego. Szczególnie wysokie w przypadku braku opisania pierwotnego stanu terenu robót w opisie przedmiotu zamówienia i kolejno w protokole przekazania terenu, nie ustalenia granic tego terenu, braku wymagań co do sposobu jego odtworzenia.

waga ryzyka

*

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są przypadki gdy wykonawca na potrzeby wykonania umowy zajmuje teren wykraczający poza zakres objęty nowym projektem, np. na plac budowy i w umowie brak określenia w jakim stanie technicznym teren powinien być zwrócony zamawiającemu po zakończeniu umowy. 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być konflikty i trudności z uzgodnieniem zakresu odtworzenia stanu pierwotnego, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - dopilnowanie opisania w protokole przekazania terenu stanu istniejącego terenu zajmowanego na plac lub teren budowy. Rekomendowane wnioskowanie w trakcie procedury wyboru wykonawcy w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp) przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty doprecyzowania zakresu robót do wykonania na dotychczas zajmowanym przez wykonawcę terenie wykorzystywanym na plac budowy po zakończeniu kontraktu. Działania w celu uzyskania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. 

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

  1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

  2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

  3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page