rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.6_238

nazwa

Ryzyko wykonywania robót budowlanych uwarunkowane wcześniejszym uzgodnieniem możliwości i terminu ich wykonania z mieszkańcami lub innymi podmiotami prywatnymi np. wykonywanie kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, przyłączy do prywatnych posesji.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

W inwestycjach liniowych może być połączone z ryzykiem protestów mieszkańców lub ekologów co do przebiegu trasy infrastruktury liniowej. Wymaga od wykonawcy uwzględnienia w harmonogramie i cenie oferty czasu i środków na uzgodnienia, zwiększonej liczby personelu.  Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być problemy komunikacyjne, konflikty i trudności z uzgodnieniem terminu wejścia na teren budowy, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka mozliwa poprzez uwzględnienie w harmonogramie i cenie oferty wykonawcy czasu i środków na dokonanie niezbędnych uzgodnień, zatrudnienie zwiększonej liczby personelu.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC