top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.6_238

nazwa

Ryzyko wykonywania robót budowlanych uwarunkowane wcześniejszym uzgodnieniem możliwości i terminu ich wykonania z mieszkańcami lub innymi podmiotami prywatnymi np. wykonywanie kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, przyłączy do prywatnych posesji.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

W inwestycjach liniowych może być połączone z ryzykiem protestów mieszkańców lub ekologów co do przebiegu trasy infrastruktury liniowej. Wymaga od wykonawcy uwzględnienia w harmonogramie i cenie oferty czasu i środków na uzgodnienia, zwiększonej liczby personelu.  Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być problemy komunikacyjne, konflikty i trudności z uzgodnieniem terminu wejścia na teren budowy, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka mozliwa poprzez uwzględnienie w harmonogramie i cenie oferty wykonawcy czasu i środków na dokonanie niezbędnych uzgodnień, zatrudnienie zwiększonej liczby personelu.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page