rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.4_237

nazwa

Ryzyko wyłączenia z ruchu odcinków dróg, torów kolejowych lub ulic w celu wykonywania robót.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Wymaga od wykonawcy uwzględnienia w harmonogramie i cenie oferty czasu i środków na drogi tymczasowe, objazdy, komunikację zastępczą, uzyskania zgód administracyjnych i poniesienia kosztów z tym związanych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. Szczególnie wysokie, gdy zamawiający nie przewiduje odrębnych płatności z tego tytułu, zaleca uwzględnienie zwiazanych z tym kosztów w niesprecyzowanych cenach jednostkowych lub elementach scalonych.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być konflikty i trudności z uzgodnieniem trasy i czasu objazdów, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów zamknięć , w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Założenie w budżecie dodatkowych kosztów.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC