top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.4_237

nazwa

Ryzyko wyłączenia z ruchu odcinków dróg, torów kolejowych lub ulic w celu wykonywania robót.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Wymaga od wykonawcy uwzględnienia w harmonogramie i cenie oferty czasu i środków na drogi tymczasowe, objazdy, komunikację zastępczą, uzyskania zgód administracyjnych i poniesienia kosztów z tym związanych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. Szczególnie wysokie, gdy zamawiający nie przewiduje odrębnych płatności z tego tytułu, zaleca uwzględnienie zwiazanych z tym kosztów w niesprecyzowanych cenach jednostkowych lub elementach scalonych.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być konflikty i trudności z uzgodnieniem trasy i czasu objazdów, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów zamknięć , w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Założenie w budżecie dodatkowych kosztów na wykonanie objazdów, dróg tymczasowych, inne. 

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page