rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.3_236

nazwa

Ryzyko wykonywania robót budowlanych na czynnym obiekcie lub infrastrukturze.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Wymaga od wykonawcy uwzględnienia w harmonogramie i cenie oferty czasu i środków na przeprowadzki, adaptację pomieszczeń zamiennych na czas budowy, zwiększonej liczby personelu. W przyapdku projektów infrastrukturalnych uwzglęnienie uwarunkowań technicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom infrastruktury i wykonwacy w harmongramie i cenie.  Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być konflikty i trudności z uzgodnieniem przeprowadzek, opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Uzgodnienie z zamawiającym harmonogramu przeprowadzek i lokalizacji tych pomieszczeń, przewidzenie dodatkowego personelu i środków na ich realizację.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC