top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.2_235

nazwa

Ryzyko terenu budowy - brak postanowień umownych określających termin przekazania wykonawcy terenu budowy lub jego części.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Brak określenia w umowie terminu przekazania terenu budowy lub jego części uniemożliwia wykonawcy opracowanie realnego harmonogramu robót, zaplanowanie potencjału wykonawczego i ekonomicznego gwarantującego realizację robót budowlanych zgodnie z wymaganiami jakościowymi i w ustalonym terminie. Szczególnie wysokie, gdy umowa o roboty budowlane nie przewiduje możliwości zmiany terminu jej wykonania z powodu braku dostępności terenu budowy lub jego części lub naliczanie wykonawcy kar umownych za opóźnienie zwykłe za niedochowanie terminu wykonania umowy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. 

Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Rekomendowane środki zmniejszenia ryzyka występowanie do zamawiającego o określenie terminu przekazania terenu budowy i przewidzenie możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niedotrzymania tego terminu przez zamawiającego, kary umowne za zwłokę w niedotrzymaniu terminu wykonania umowy.

...

bottom of page