rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.2_235

nazwa

Brak postanowień umownych określających termin przekazania wykonawcy terenu budowy lub jego części.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Uniemożliwia to wykonawcy opracowanie realnego harmonogramu robót, zaplanowanie potencjału wykonawczego i ekonomicznego gwarantującego realizację robót budowlanych zgodnie z wymaganiami jakościowymi i w ustalonym terminie. Szczególnie wysokie, gdy umowa o roboty budowlane nie przewiduje możliwości zmiany terminu jej wykonania z powodu braku dostępności terenu budowy lub jego części i naliczanie wykonawcy kar umownych za opóźnienie zwykłe za niedochowanie terminu wykonania umowy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być opóźnienia w wykonaniu robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. 

Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Rekomendowane środki zmniejszenia ryzyka występowanie do zamawiającego o określenie terminu przekazania terenu budowy i przewidzenie możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niedotrzymania tego terminu przez zamawiającego, kary umowne za zwłokę w niedotrzymaniu terminu wykonania umowy.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC