top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

13.1_234

nazwa

Ryzyko wynikające ze złożenia przez wykonawcę oświadczenia o braku zastrzeżeń  odnośnie terenu budowy.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są trudne do ustalenia skutki złożenia takiego oświadczenia w przypadku, gdy takie zastrzeżenia w trakcie wykonania umowy się pojawią.  W szczególności, gdy teren budowy jest rozległy i nie jest możliwe ustalenie wszystkich uwarunkowań z nim związanych w trakcie wizji lokalnej przed zawarciem umowy, lub w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera ograniczone informacje w tym zakresie.Szczególnie wysokie w przypadku nakazania wykonawcom udziału w wizji lokalnej w celu przerzucenia obowiązku precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia z zamawiającego na wykonawcę.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być opóźnienia w wykonaniu robót w przypadku pojawienia się utrudnień związanych z terenem budowy, brak wynagrodzenia za zwiększony zakres robót, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Rekomendowane środki w celu zmniejszenia ryzyka - analiza opisu przedmiotu zamówienia i występowanie do zamawiającego w doprecyzowania informacji o terenie budowy. W przypadku utraty rzetelnosci- samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page