top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

12.4_305

nazwa

Ryzyko zatrudnienia na umowę o pracę - brak dowodów traktowany jako niespełnienie warunków kontraktu.

waga ryzyka

***

źródła ryzyka

Dotyczy przypadku gdy zamawiający brak złożenia dowodów poświadczających zatrudnienie na umowę o pracę przez wykonawcę lub jego podwykonawców  uznaje za podstawę do nałożenia na wykonawcę kar umownych. W takich sytuacjach wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie tego wymogu przez swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców.Źródłem ryzyka jest obowiązek kontroli czy określone w specyfikacji warunków zamówienia czynności wykonywane są w oparciu o umowę o pracę. Obowiązek ten nałożony jest na zamawiającego przepisami Prawa zamówień publicznych. Obowiązek ten może być realizowany ad-hoc pozostawiając wykonawcę w ciągłej gotowości do kontroli jego wypełnienia tj. bieżącego zbierania i aktualizowania dokumentów kadrowo- księgowych osób zatrudnionych przez wykonawcę i jego podwykonawców do wykonywania czynności objętych wymaganiem. Dotyczy to wykazów tych osób, ich oswiadczeń w tym zakresie, kopii umów o pracę, zaświadczeń właściwych oddziałów ZUS, potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, inne określone w umowie . Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest zorganizowanie procedur gromadzenia i aktualizacji ww. dokumentów, brak respektowania tych obowiązków przez podwykonawców, wyższe koszty realizacji umowy o roboty, kary umowne za niezastosowanie się do wymagań przez wykonawcę i jego podwykonawców, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nowego Pzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bieżące gromadzenie dokumentów kadrowo- księgowych wymaganych warunkami umowy. W przypadku utraty rzetelnosci samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page