top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

12.3_233

nazwa

Ryzyko zapłaty kar umownych za wykonywanie na terenie budowy robót budowlanych lub usług  przez osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest w szczególności ilość i wysokość ilość kar za wykonywanie robót lub usług przez osoby nie zatrudnione na umowę o pracę przez wykonawcę i jego podwykonawców. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań wynika z art. 95 nPzp.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Kary mogą dotyczyć nie tylko stwierdzenia faktu nie zatrudnienia na umowę o pracę, ale także nieokazania dokumentów, które takie zatrudnienie potwierdzają, wysokie gdy w umowie brak możliwości konwalidacji braku dowodu. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka możliwa w przypadku wyznaczenia przez wykonawcę osób odpowiedzialnych za bieżące gromadzenie dokumentów kadrowo- księgowych wymaganych warunkami umowy

...

bottom of page