rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

12.2_232

nazwa

Ryzyko wynika z nałożonego w umowie na wykonawcę obowiązku zapewnienia, aby wskazane w dokumentach zamówienia czynności wykonywane były przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Zamawiający w dokumentach zamówienia określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Gdy zamawiający przewiduje takie wymagania określa w dokumentach zamówienia, w szczególności:

  • rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

  • sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;

  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Obowiązek kontroli może być realizowany ad-hoc lub w określonych w umowie cyklach. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazaneumowaprzewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

  1.  oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

  3. umowy o pracę,

  4. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  5. innych dokumentów

− zawierających informacje , w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest zorganizowanie procedur gromadzenia i aktualizacji ww. dokumentów, brak respektowania tych obowiązków przez podwykonawców, wyższe koszty realizacji umowy o roboty, kary umowne za niezastosowanie się do wymagań przez wykonawcę i jego podwykonawców, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Wyznaczenie przez wykonawcę osób odpowiedzialnych za bieżące gromadzenie dokumentów kadrowo- księgowych wymaganych warunkami umowy.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC