top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

12.2_232

nazwa

Ryzyko zapewnienia przez wykonawcę, aby wskazane w dokumentach zamówienia czynności wykonywane były przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Zamawiający w dokumentach zamówienia określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Gdy zamawiający przewiduje takie wymagania określa w dokumentach zamówienia, w szczególności:

  • rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

  • sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;

  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

Obowiązek kontroli może być realizowany ad-hoc lub w określonych w umowie cyklach. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazaneumowaprzewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

  1.  oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

  3. umowy o pracę,

  4. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  5. innych dokumentów

− zawierających informacje , w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest zorganizowanie procedur gromadzenia i aktualizacji ww. dokumentów, brak respektowania tych obowiązków przez podwykonawców, wyższe koszty realizacji umowy o roboty, kary umowne za niezastosowanie się do wymagań przez wykonawcę i jego podwykonawców, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Wyznaczenie przez wykonawcę osób odpowiedzialnych za bieżące gromadzenie dokumentów kadrowo- księgowych wymaganych warunkami umowy.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page