rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

12.1_231

nazwa

Ryzyko nieprecyzyjnych lub nadmiernych wymagań zamawiającego w określeniu rodzaju czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w stosunku do wykonawców lub podwykonawców.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Ryzyko jest największe, gdy zamawiający przerzuca na wykonawcę określenie tych czynności, ale także gdy zamawiający nakazuje aby wszystkie roboty budowlane, nawet incydentalne były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.  

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być spory z zamawiającym związane z ustaleniem tych czynności, brak respektowania tych obowiązków przez podwykonawców, wyższe koszty realizacji umowy o roboty, kary umowne za niezastosowanie się do wymagań przez wykonawcę i jego podwykonawców, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkr 5 i nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Rekomendowane korzystanie przez wykonawcę z uprawnienia do wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia  (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp). w celu żądania określenia czynności, które powinny być wykonywane na umowę o prace. Zgodnie z Pzp jest to obowiązek zamawiającego (art. 95 nPzp).

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC