top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

12.1_231

nazwa

Ryzyko nieprecyzyjnych lub nadmiernych wymagań zamawiającego w określeniu rodzaju czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w stosunku do wykonawców lub podwykonawców.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Ryzyko jest największe, gdy zamawiający przerzuca na wykonawcę określenie tych czynności, ale także gdy zamawiający nakazuje aby wszystkie roboty budowlane, nawet incydentalne były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.  

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być spory z zamawiającym związane z ustaleniem tych czynności, brak respektowania tych obowiązków przez podwykonawców, wyższe koszty realizacji umowy o roboty, kary umowne za niezastosowanie się do wymagań przez wykonawcę i jego podwykonawców, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkr 5 i nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Rekomendowane korzystanie przez wykonawcę z uprawnienia do wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia  (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust. 1 nPzp). w celu żądania określenia czynności, które powinny być wykonywane na umowę o prace. Zgodnie z Pzp jest to obowiązek zamawiającego (art. 95 nPzp).W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page