rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

11.2_229

nazwa

Umowa przewiduje obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom w postaci oświadczeń lub dokumentów księgowych przelewu środków dla podwykonawców przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące jedną płatność końcową za wykonanie robót lub płatności za wysokie ilościowo lub wartościowo zakresy robót. Klauzula skutkuje kredytowaniem przez wykonawcę robót, usług lub dostaw realizowanych przez podwykonawców do czasu uzyskania płatności wynagrodzenia od zamawiającego. Ryzyko zwiększa się w umowach uzależniających możliwość wystawienia faktury po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru robót bez żadnych wad. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy są dodatkowe koszty zatrudnienia personelu do realizacji tego obowiązku, koszty kredytowania robót, trudności w uzyskaniu wymaganych dokumentów od podwykonawców lub dostawców. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne w przypadku kilkukrotnych bezpośrednich płatności zamawiającego na rzecz podwykonawców - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy, spory sądowe po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka możliwa, gdy wykonawca zapewni w cenie oferty środki na wcześniejsze dokonywanie płatności na rzecz podwykonawców uwzględniając wymaganie dochowania 30-dniowego terminu tej płatności .

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC