top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

1.4_268

nazwa

Ryzyko kar umownych za nie usunięcie wad w okresie rękojmi.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące kary umowne za nieusunięcie w terminie narzuconym warunkami tej umowy lub wyznaczonym w trakcie przeglądu przez zamawiającego, wad stwierdzonych w okresie rękojmi. Wysokie w szczególności w przypadku naliczania kar w oparciu o określony w umowie % wynagrodzenia wykonawcy za realizację całej umowy, niezależnie od istotności wady.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy obok konieczności zapłaty naliczonych kar umownych, wykonanie zastępcze na jego koszt, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Możliwa utrata rzetelności na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 nPzp. 

Zamawiający może  wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od niej , odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków rękojmi. Umowa ramowa z podwykonawcą na uzuwanie wad. W przypadku utraty rzetelnoscci samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu w tych okolicznościach , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page