top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

1.3_198

nazwa

Ryzyko formy realizacji na podstawie projektu zamawiającego w tzw. formule buduj.

waga ryzyka

*

źródła ryzyka

Ryzyko przejawia się w trudności oszacowania na podstawie opisu przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej i stwiorb zakresu, kosztów i terminów wykonania niezbędnych do osiągnięcia rezultatu robót budowlanych. Zazwyczaj lokowane po stronie wykonawcy. Powinno być lokowane po stronie zamawiającego przekazującego opis przedmiotu zamówienia.

Źródłem ryzyka jest niekompletny, niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia przekazany w formie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, błędy projektowe, wybór nierzetelnego zespołu projektowego, brak weryfikacji dokumentacji projektowej przy jej odbiorze , brak aktualizacji tej dokumentacji, gdy pomiędzy jej odbiorem a wszczęciem postępowania na roboty budowlane upłynął długi okres. Szczególnie wysokie przy wynagrodzeniu ryczałtowym.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostaje umowa o roboty budowlane, w której prawa i obowiązki stron podzielone powinny być zgodnie z art. 647 (1) kodeksu cywilnego tj. wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, natomiast inwestor (zamawiający) zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zakres robót budowlanych w takiej umowie opisany jest dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129. Główne ryzyka w umowie o roboty budowlane generuje jakość, kompletność i jednoznaczność dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2017-04-07, V CSK 481/16

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2017-02-10, X GC 62/14

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2019 IV CSK 363/18

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może być zbyt niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów wykonania robót nieprzewidzianych wopisie przedmiotu zamówienia, kary umowne z tytułu nie wykonania spornych robót, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy. Alternatywnie skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może być zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 lub 4 Pzp (art. 109 ust. 5 lub 7 nPzp).

Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - jednoznaczne klauzule umowne przewidujące zmiany programu funkcjonalno- użytkowego w przypadku stwierdzenia jego niezgodności co najmniej z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, klauzule przewidujące zmiany wynagrodzenia i zasady obliczenia wartości robót dodatkowych (nieprzewidzianych), zamiennych, zaniechanych, jednoznaczne klauzule zmiany terminu gdy wykonanie tych robót będzie miało wpływ na harmonogram robót. W przypadku braku takich klauzul wykonawca powinien rozważyć uwzględnienie dodatkowych kosztów w cenie oferty na wykonanie ww. robót. Mitygacją ryzyka mogą też być przepisy prawa, art. 144 ust. 1 pkt 2 (art. 455 ust. 1 pkt 2 nPzp)w przypadku robót dodatkowych i art. 144 ust. 1 pkt 6 (art. 455 ust. 2 nPzp) w przypadku robót zamiennych wynikających z wad opisu przedmiotu zamówienia.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page