rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

1.2_199

nazwa

Ryzyko wyboru modelu realizacji robót w formule zaprojektuj i wybuduj

waga ryzyka

źródła ryzyka

Ryzyko przejawia się w trudności oszacowania zakresu, kosztów i terminów wykonania niezbędnych do osiągnięcia rezultatu prac projektowych i robót budowlanych.

Dotyczy obu stron umowy wykonawcy i zamawiającego, zazwyczaj lokowane po stronie wykonawcy.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych łącząca cechy umowy projektowej i umowy o roboty budowlane. Przedmiot umowy został opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129.

Praktyka korzystania z tego sposobu udzielenia zamówienia wskazuje na poważne ryzyka zarówno dla wykonawcy jak i zamawiającego. Najczęściej generuje je opis przedmiotu zamówienia zawarty w PFU, który jest mniej precyzyjny i szczegółowy w porównaniu z opisem wynikającym z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ryzyko wykonawcy w takiej umowie wynika z trudności w oszacowaniu zakresu, kosztów i terminów wykonania niezbędnych prac projektowych i robót budowlanych. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 2872/15.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-02-21, XXIII Ga 1641/17

Zazwyczaj jest ono powiązane z ryzykiem rozszerzenia lub zmiany zakresu robót, robotami dodatkowymi, zmianami potrzeb zamawiającego. Wybór modelu może być podyktowany brakiem kompletnych materiałów wyjściowych po stronie zamawiającego, ich niską jakością lub utratą ważności zgód administracyjnych albo chęci skrócenia terminu realizacji inwestycji.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka jest albo za niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów wykonania robót przez wykonawcę, kary umowne z tytułu nie wykonania spornego zakresu robót, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy po stronie wykonawcy. Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może być alternatywnie zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Skutkiem zaistnienia tego ryzyka mogą być także trudności w uzyskaniu od zamawiającego zgody na zmianę, co do zasady ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie trudnego lub wręcz niemożliwego do przewidzenia zakresu umowy. Wszystkie te ryzyka, powinny być wkalkulowane w działania zamawiającego i wykonawcy.

Skutkiem ryzyka mogą być kary umowne z tytułu nie wykonania spornego zakresu robót lub opóźnienia w wykonaniu robót, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy. Skutkiem ryzyka alternatywnie może być zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Ryzyko można próbować minimalizować, nie jest możliwa jego eliminacja. Rekomendowane wnioskowanie w trakcie procedury wyboru wykonawcy w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp) przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty po zapoznaniu się z treścią PFU o jego wyjaśnienia i uzupełnienia w celu doprecyzowania zakresu robót do wykonania i uzyskania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Rekomendacja zapoznania się z postanowieniami umowy w zakresie możliwości jej zmian i ustalenie która ze stron umowy poniesie koszty błędów lub braków opisu przedmiotu zamówienia tj. ustalenie czy w przypadku wykrycia takich wad zamawiający dopuszcza zmianę umowy i w konsekwencji zmianę wynagrodzenia wykonawcy i odpowiednie wydłużenie terminu zakończenia umowy. Brak tych postanowień stanowi wysokie ryzyko umowne po stronie wykonawcy.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC