top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

1.2_199

nazwa

Ryzyko modelu realizacji robót w formule zaprojektuj i wybuduj.

waga ryzyka

*

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są niejednoznaczności lub niekompletność opisu przedmiotu zamówienia (PFU) powiązane z ryzykiem rozszerzenia lub zmiany zakresu robót, zmianami potrzeb zamawiającego. Wybór modelu jest obciążony dodatkowym ryzykiem jeżeli był podyktowany  brakiem kompletnych materiałów wyjściowych po stronie zamawiającego, ich niską jakością lub utratą ważności zgód administracyjnych albo chęcią skrócenia terminu realizacji inwestycji.W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawarta zostanie umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych łącząca cechy umowy projektowej i umowy o roboty budowlane. Przedmiot umowy został opisany za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129.

Praktyka korzystania z tego sposobu udzielenia zamówienia wskazuje na poważne ryzyka zarówno dla wykonawcy jak i zamawiającego. Najczęściej generuje je opis przedmiotu zamówienia zawarty w PFU, który jest mniej precyzyjny i szczegółowy w porównaniu z opisem wynikającym z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ryzyko wykonawcy w takiej umowie wynika z trudności w oszacowaniu zakresu, kosztów i terminów wykonania niezbędnych prac projektowych i robót budowlanych. Skutkiem zaistnienia tych ryzyk mogą być kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu zakończenia umowy lub dodatkowe koszty z powodu trudności w uzyskaniu od zamawiającego zgody na zmianę, co do zasady ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie trudnego lub wręcz niemożliwego do przewidzenia zakresu umowy. Wszystkie te ryzyka, powinny być wkalkulowane w działania zamawiającego i wykonawcy.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 2872/15.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-02-21, XXIII Ga 1641/17


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka jest albo za niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów wykonania robót, kary umowne z tytułu nie wykonania spornego zakresu robót, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy po stronie wykonawcy. Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może być alternatywnie zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

MITYGACJA RYZYKA –ryzyko można próbować minimalizować, nie jest możliwa jego eliminacja, rekomendowane wnioskowanie w trakcie procedury wyboru wykonawcy w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp (art. 135 ust. 1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty po zapoznaniu się z treścią PFU o jego wyjaśnienia i uzupełnienia w celu doprecyzowania zakresu robót do wykonania i uzyskania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Rekomendacja zapoznania się z postanowieniami umowy w zakresie możliwości jej zmian i ustalenie która ze stron umowy poniesie koszty błędów lub braków projektowych, tj. ustalenie czy w przypadku wykrycia takich wad zamawiający dopuszcza zmianę umowy i w konsekwencji zmianę wynagrodzenia wykonawcy i odpowiednie wydłużenie terminu zakończenia umowy. Brak tych postanowień stanowi wysokie ryzyko umowne po stronie wykonawcy.

Mitygacja ryzyka - jednoznaczne klauzule umowne przewidujące zmiany programu funkcjonalno- użytkowego w przypadku stwierdzenia jego niezgodności co najmniej z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej lub braku przewidzenia koniecznych do wykonania robót, klauzule przewidujące zmiany wynagrodzenia i zasady obliczenia wartości robót dodatkowych (nieprzewidzianych), zamiennych, zaniechanych, jednoznaczne klauzule zmiany terminu gdy wykonanie tych robót będzie miało wpływ na harmonogram robót. W przypadku braku takich klauzul wykonawca powinien rozważyć uwzględnienie dodatkowych kosztów w cenie oferty na wykonanie ww. robót. Mitygacją ryzyka mogą też być przepisy prawa, art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 3 nPzp)w przypadku robót dodatkowych i art. 144 ust.1 pkt 6 Pzp (art. 455 ust. 2 nPzp) w przypadku robót zamiennych wynikających z wad opisu przedmiotu zamówienia.

...

bottom of page