top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

1.2.1_251

nazwa

Ryzyko uzyskania przez wykonawcę decyzji administracyjnych w imieniu zamawiającego.

waga ryzyka

***

źródła ryzyka

W umowie przeniesiono na wykonawcę obowiązek reprezentowania zamawiającego i uzyskanie w jego imieniu decyzji administracyjnych. Istnieje ryzyko, że wykonawca, mimo dochowania staranności nie dotrzyma terminu uzyskania tych decyzji albo składajac ofertę nie uwzgledni kosztów wszystkich organów, które mogą mieć wpływ na wydanie decyzji administracyjnych koniecznych do wykonania robót.

skutki ryzyka

Na podstawie tej klauzuli wykonawca może być potencjalnie odpowiedzialny za opóźnienia w działaniach stron trzecich, np. organów państwowych, jednostek uzgadniających. W konsekwencji taka klauzula jest rażąco niekorzystna dla wykonawcy, może bowiem zaskutkować karami umownymi z tytułu nie uzyskania w wymaganym termnie wymaganych decyzji.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka: klauzule umowne jednoznacznie przewidujące zmianę terminu uzyskania wymaganych decyzji w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w ich wydaniu, pomimo spełnienia przez wykonawcę warunków ich uzyskania, w szczególności złożenia przez wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie.

...

bottom of page